bytevirt共1篇

bytevirt HDD/NAT 年付10刀

今天买了一个OVH -HDD 年付10刀的NAT记录一下,主要是下载再上传到GD云盘,中转用NAT-1024-S250-KVM-FR25 1 CPU Core(s) (Fair Share)1024MB RAM250GB HDD RAID-020 IPv4 NAT Ports/80 IPv...
admin的头像-affidc.comadmin1年前
046710